Metsäkulma

Metsäkulma on 151 hehtaarin laajuinen monimuotoinen ja edustava metsä- ja suokokonaisuus Mäntsälän itäosassa lähellä Pukkilan rajaa. Kohde kuuluu Natura-ohjelmaan ja sillä esiintyy seitsemän luontodirektiivin luontotyyppiä, joista vallitsevia ovat boreaaliset luonnonmetsät ja keidassuot. Vähäisemmässä määrin alueella esiintyviä luontodirektiivin luontotyyppejä ovat vaihettumissuot ja rantasuot, puustoiset suot, humuspitoiset lammet ja järvet, kasvipeitteiset silikaattikalliot ja boreaaliset lehdot.

Alueella esiintyy pääasiassa vanhaa kuusivaltaista metsää, jossa sekapuuna esiintyy runsaasti lehtipuita, erityisesti järeää haapaa. Kallioalueilla metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia tai havupuusekametsiä. Kallioalueilla esiintyy mäntykeloja. Lehtomaista kangasta esiintyy yleisesti ja pienialaisesti käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoja. Topografialtaan vaihtelevan maaston painanteissa esiintyy pienialaisia puustoisia soita. Suot ovat pääasiassa metsäkorte- ja saniaiskorpia sekä isovarpurämeitä.

Alueen eteläosassa on laaja luonnontilainen keidassuo, Tuomarinsuo ja umpeenkasvanut Suojärvi. Alueen pohjoisosaan sijoittuu humuspitoinen metsälampi, Korpilampi. Korpilammen eteläpuolella on Naturaan kuulumaton alue, jonka puusto avohakattiin 2013 Metsiköntielle asti. Tämä turmelee alueen muuten niin hienoa vanhan metsän maisemakuvaa. Maapuuta ja kuollutta pystypuuta esiintyy erityisen runsaasti alueen eteläosassa Lengonniityn alueella. Maapuiden vuoksi Lengoniitynalueen metsä on alueen pohjoisosan metsää huomattavasti vaikeakulkuisempaa. Lengonniitynalueella kulkee polku, joka johtaa läheiselle Venunjärvelle. Paikoitellen polun päälle on kaatunut puiden runkoja, mikä vaikeuttaa kulkemista.

Metsäkulman metsät ovat sekä rakenteeltaan että lajistoltaan uusmaalaisittain poikkeuksellisen edustavia. Metsäkulman alueella esiintyy monipuolinen ja vanhoille metsille tyypillinen sammal-, jäkälä- ja sienilajisto. Kohteelta on tavattu uhanalaista haapariippusammalta sekä jauheneulajäkälää. Lisäksi kohteella on havaittu mm. korpiludekääpä, mehikääpä, rusokantokääpä, nukkamunuaisjäkälä, raidankeuhkojäkälä, samettikesijäkälä ja silomunuaisjäkälä. Kohteella elää myös liito-orava.

Metsäkulman alueen metsälinnusto on edustava. Alueella on tavattu mm. puukiipijä, tiltaltti, peukaloinen, kulorastas, uuttukyyhky, käki, varpuspöllö ja sirittäjä. Direktiivilajeista on havaittu pikkusieppo, pohjantikka, pyy, harmaapäätikka ja teeri. Metsäkulman itäpuolella, noin kilometrin päässä Pukkilassa sijaitsee Venunmetsän Natura-alue, jotka yhdessä muodostavat hyvin arvokkaan vanhan metsän kokonaisuuden.

Metsäkulman Natura-alue sijoittuu Mäntsälän itäosaan lähelle Pukkilan rajaa. Kohteen saavuttaa kääntymällä Vanhalta Porvoontieltä Metsäkulmantielle ja tästä edelleen Metsiköntielle. Natura-alue sijoittuu Metsiköntien varteen. Autopaikkoja löytyy muutama tien reunasta.

4 tiedostoa
2 tiedostoa