Sahajärven metsä

Sahajärven metsä on Mäntsälän kunnan virkistysalue, joka sijaitsee Mäntsälän koillisosassa ja rajautuu Sahajärveen (Hautjärveen). Kohde on hyvin monipuolinen ja luonnonympäristöltään arvokas kokonaisuus. Arvokkain alue sijoittuu kohteen itäosaan, jonka pinta-ala on noin 62 hehtaaria. Itäosaa täydentää hyvin länsiosan Sammalsuon arvokas suoalue ja Tornikallion luonnontilaisen kaltainen kalliomäki. Yhteensä koko alueen pinta-ala on 113 hehtaaria.

Kohteen itäosan metsäalueella esiintyy useita METSO-elinympäristötyyppejä, kuten runsaslahopuisia kangasmetsiä, iäkkäitä ja lahopuustoisia kalliometsiä, korpia, rämeitä ja lehtoja. Kohteelta löytyy myös useita Etelä-Suomen alueella uhanalaisia luontotyyppejä, kuten kangaskorpi, luhtanevakorpi ja keskiravinteinen lehto. Lisäksi esiintyy uhanalaista saniaiskorpea ja runsasravinteista lehtoa. 

Kohteen itäosalle ovat tyypillisiä tuoreet ja lehtomaiset kankaat sekä vähäisemmässä määrin tuoreet lehdot (sinivuokko-käenkaalityyppi HeOT ja käenkaali-oravanmarjatyyppi OMaT). Lehdon puusto on kuusivaltaista, mutta seasta löytyy myös merkittäviä määriä mäntyä, koivua ja haapaa. Kalliojyrkänteiden alta löytyy myös puumaisia lehmuksia. Alueelta löytyy hyvin järeitä kuusia sekä kuusi- ja koivulahopuuta. Aivan etelässä on eri-ikäistä männikköä kasvava kalliomäki, jossa esiintyy myös hyvin vanhaa mäntypuustoa.

Heponiemen uimarannalle johtavan tien pohjoispuolella on puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Alueella esiintyy myös pienialaisia korpia. Kuusi kasvaa vallitsevana tällä alueella, seassa on myös haapaa, koivua ja mäntyä. Erityisen arvokas on korpinotkelma, jonka länsiosa on kangaskorpea ja keskiosa saniaiskorpea. 

Kohteen keskiosassa välittömästi pohjois-eteläsuunnassa kulkevan vanhan metsäautotien itäpuolella on laaja kitumaan kalliometsää ja kallioista kuivahkoa ja kuivaa kangasta sisältävä alue. Metsät ovat pääasiassa luonnontilaisen kaltaisia ja vanhapuustoisia. Männyn ohella esiintyy näkyvästi koivua. Alueelta löytyy merkittävä määrä vanhoja kilpikaarnaisia mäntyjä ja jonkin verran pysty- ja maalahopuuta.

Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. käki, pikkutikka, peukaloinen, tiltaltti, puukiipijä ja sirittäjä. Lintudirektiivin lajeista pyy, pikkulepinkäinen, palokärki, kehrääjä, varpuspöllö,  metso ja teeri on tavattu alueella. Lisäksi on tehty havaintoja mm. lahopuustoisissa metsissä viihtyvästä pikkutikasta. Sahajärven pohjois- ja itäosan rantametsissä elää  myös liito-orava.

Kohteen itäpuoleisella metsäalueella on havaittu lepakoista pohjanlepakko, vesisiippa, korvayökkö, viiksisiippa/isoviiksisiippa, kimolepakko ja pikkulepakko. Kaikki lepakkolajit ovat tiukasti suojeltuja direktiivilajeja. 

Kohteen itärannalla on Heponiemen uimapaikka. Virkistysaluetta alettiin kehittää 1980-luvulla, mutta kehitystyö jäi talouden taantuessa kesken. Alueelle ehdittiin rakentaa mm. paikoitusalue, keitto- ja ruokakatos. Metsään rakennettiin myös aikoinaan luontopolku, joka on tänä päivänä pahasti kulunut.

Sahajärven metsä sopisi erittäin hyvin suojeltavaksi valtion METSO-ohjelmassa.

Sahajärven virkistysalue sijoittuu Mäntsälän koillisosaan Sahajärven rantaan. Käänny Vanhalta Lahdentieltä Rantalantielle. Tie muuttuu moottoritien alituksen jälkeen Saittarontieksi. Seuraa virkistysalueen kyttejä Heponiemelle saakka. Kohteella on iso paikoitusalue.