Mustametsä

Hyvinkääntien varteen Mäntsälän länsiosaan sijoittuva Mustametsä on edustava kuusivaltainen vanhan metsän alue, jossa esiintyy runsaasti kuollutta pysty- ja maapuuta. Sekapuuna kasvaa vanhoja haapoja ja koivuja. Kohteen pinta-ala on 30 hehtaaria. Valtaosa alueesta sijoittuu Hyvinkääntien eteläpuolelle, pieni osa tien pohjoispuolelle.

Mustametsä kuuluu Natura-ohjelmaan ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Naturan luontodirektiivin luontotyypeinä kohteella vallitsevat luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät. Vähäisessä määrin esiintyy myös kuusivaltaisia puustoisia soita. Kohde on valtion omistuksessa ja sille on perustettu luonnonsuojelualue. Metsähallitus on tehnyt alueella soiden kunnostusta; kohteella on ennallistettu pieni korpi ja kunnostettu ojitettu soistunut tuore kangaslaikku.

Kohde on paikoitellen varsin vaikeakulkuinen maahan kaatuneiden runkojen vuoksi. Metsässä on poikkeuksellisen rikas lahopuusta riippuvainen hyönteislajisto, jossa esiintyy useita uhanalaisia lajeja. Kohteelta on löydetty mm. punahärö, kirjosukkulainen, ukkokukkojäärä ja haavanlahokärsäkäs. Näiden lisäksi on tavattu haavanjalosoukko, korukeräpallokas, haavanpikkutyppö ja sarvikeräpallokas. Edellä mainituista punahärö ja korukeräpallokas kuuluvat  luontodirektiivin liitteen II lajeihin.

Alueella on myös rikas kääpälajisto. Havaintoja on tehty mm. poimukäävästä, korkkikerroskäävästä, korpiludekäävästä, punakarakäävästä ja sitruunakäävästä. Kohteella on havaittu mm. käki, varpuspöllö, peukaloinen, kulorastas, tiltaltti, puukiipijä ja sirittäjä. Lintudirektiivin lajeista on tavattu pyy, pohjantikka ja pikkusieppo. Myös direktiivilajeihin kuuluvista helmi- ja viirupöllöstä sekä palokärjestä on havaintoja.

Mustametsä sijoittuu Mäntsälän länsiosaan Hyvinkääntien varteen. Kohteen tavoittaa kääntymällä Hyvinkääntieltä etelään johtavalle hiekkatielle. Tie on suljettu puomeilla. Kohde sijoittuu välittömästi tien itä- ja länsipuolelle.

2 tiedostoa
Uusin 10.6.2022
3 tiedostoa
Uusin 10.6.2022