Haittailmoitus

Ympäristönsuojeluviranomaiselle voi tehdä ilmoituksen havaitsemastaan ympäristöhaitasta tai roskaantumisesta. Haittailmoituksen voi tehdä sähköisesti. Sähköisen haittailmoituksen tietosuojaseloste.

Viranomainen harkitsee haittailmoituksena tehtyjen toimenpidepyyntöjen käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti. Käsittelyyn otetaan toimenpidepyynnöt, jotka koskevat säännöllisen valvonnan kohteita. Muut toimenpidepyynnöt käsitellään pikaisesti, jos ne koskevat pohjavesialueille sijoittuvaa toimintaa, merkittävää määrää vaarallisia jätteitä tai terveysvaaraa aiheuttavia ympäristöhaittoja. Lisäksi laajalle ulottuviin haittoihin, tai jos tilanteessa on riski haitan laajenemisesta, pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Muut toimenpidepyynnöt käsitellään työtilanteen niin salliessa.

Viihtyvyyshaittoja koskevia valvonta-asioita käsitellään vain haitankärsijän kirjallisesta vireillepanosta.