Koulut ja päiväkodit

Koulut ja päiväkodit kuuluvat säännöllisen ja suunnitelmallisen terveydensuojelulain mukaisen valvonnan piiriin. Tarkastukset tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Terveystarkastaja tarkastaa koulut ja päiväkodit keskimäärin kerran kolmessa vuodessa. Tarkastuksella kiinnitetään huomio koulun terveydellisiin olosuhteisiin, kuten siisteystasoon, ilmanvaihdon toimivuuteen, sisäilman laatuun ja rakenteiden kuntoon. Tarkastukseen osallistuu mahdollisuuksien mukaan tiloja hallinnoivan tahon edustaja. Kouluilla tarkastukseen osallistuu myös kouluterveydenhoitaja.

Mikäli lasten vanhemmille herää epäilys, että koulun tai päiväkodin terveydellisissä olosuhteissa on epäkohtia, tulee asiasta olla aina yhteydessä ensisijaisesti koulun rehtoriin tai päiväkodin johtajaan. Koulujen terveyshaittaepäilyissä tulee lasten oireiden osalta olla aina yhteydessä kouluterveydenhoitajaan. Tätä kautta asioiden tulisi edetä kuntien sisäilmatyöryhmiin, joissa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen puuttuu asiaan, jos viranomaisen tietoon tulee, että haitan selvittäminen ja korjaaminen eivät etene. Jos kunnan terveydensuojeluviranomainen toteaa tarkastusten, selvitysten ja tutkimusten perusteella, että sisäilman olosuhteet ovat sellaiset, että terveyshaittaa voi syntyä, viranomainen velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.