Maatalouden vesiensuojelu

Ruiskaunokki

Maatalouden ympäristönsuojelun tavoitteena on ensisijaisesti maatalouden vesistökuormituksen vähentäminen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edistää maatalouden ympäristönsuojelua monin tavoin. Tärkeimpiä keinoja ovat maatalouden ympäristöluvat ja niiden valvonta, ns. nitraattiasetuksen valvonta, tiedotus ja neuvonta, viranomaislausunnot sekä erilaisiin maatalouden ympäristönsuojeluhankkeisiin osallistuminen.

Peltoviljelystä aiheutuva ravinnekuormitus on yksi merkittävimmistä maatalouden ympäristöhaitoista. Maatalouden vesistökuormituksen vähentämisen keinoja ovat muun muassa lannoituksen täsmentäminen, kevennetyt muokkausmenetelmät, talviaikainen kasvipeitteisyys, suojakaistat ja -vyöhykkeet, laskeutusaltaat ja kosteikot.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus hallinnoi VILKKU Plus-hanketta (hankeaika 1.5.2018-30.4.2020), joka teki viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla. Hankealuetta olivat Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. VILKKU Plus-hanke oli jatkoa 1.4.2016-31.3.2018 toimineelle VILKKU-hankkeelle.

Kasvukunto.fi -sivusto

Nitraattiasetuksen valvonta

Valtioneuvoston asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta eli ns. nitraattiasetuksella (1250/2014) säädellään lannasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa asetuksen noudattamista alueellaan.

Nitraattiasetuksen mukaan karjanlannan ja -virtsan varastointitilan on oltava niin suuri, että siihen mahtuu koko vuoden aikana kertynyt lanta, lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laitumille jättämää lantaa. Varastointitilalta vaadittavasta tilavuudesta voidaan poiketa, jos lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa toiminnalleen tai jos sitä luovutetaan toiselle viljelijälle varastoitavaksi tai välittömästi hyötykäytettäväksi lannoitteena tai se patteroidaan asetuksen mukaisesti. Edellä tarkoitetuista poikkeamisista lannan varastoinnissa on tehtävä etukäteen ilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.

Ilmoituksen lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (aumausilmoitus) voi tehdä sähköisesti Lupapisteessä.

Ilmoitus lannan varastoinnista