Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Ympäristölupaa tarvitsevia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta ja eläinsuojat. Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot on listattu ympäristönsuojelulain 27 §:ssä ja lain liitteessä 1. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 1 ja 2 §:ssä on määritetty lupaviranomaisen toimivalta.
Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Lupaviranomaisuus määräytyy lupaa tarvitsevan toiminnan perusteella.
Lupaviranomaisia ovat:

  • kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristönsuojeluasetus 2 §)
  • aluehallintovirasto (AVI) (ympäristönsuojeluasetus 1 §)

Ympäristölupahakemus liitteineen toimitetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle neljänä kappaleena. Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty. Ennen lupahakemuksen jättämistä hakemuksesta kannattaa neuvotella ympäristökeskuksen kanssa.

Ympäristölupaa voi hakea sähköisesti Lupapisteestä.

Ympäristölupien hakemuslomakkeet ja täyttöohjeet

Ympäristölupahakemuksesta tiedotetaan kuulutuksella. Lisäksi hankkeen vireillä olosta ilmoitetaan paikallisessa lehdessä. Myös rajanaapureita ja muita tiedossa olevia asianosaisia kuullaan hakemuksen johdosta. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Viranomainen tekee ympäristöluvasta päätöksen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen