Pohjavesialueet

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

•1-luokka: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli 50 ihmisen tarpeisiin
•2-luokka: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
•E-luokka: Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on luokiteltuja pohjavesialueita yhteensä 45. Näistä 26 kuuluu 1-luokkaan ja 19 2-luokkaan.

Pohjavesialueiden jakautuminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueelle:

  Alueluokka 1 Alueluokka 1E Alueluokka 2 Alueluokka 2E
Järvenpää 2 0 1 0
Kerava 1 0 0 0
Mäntsälä 3 1 10 0
Nurmijärvi 4 4 3 1
Tuusula 9 2 4 0

Pohjavesialueet (vesi.fi -sivuilla)

Turvataan arvokkaat pohjavedet ennakoimalla (ymparisto.fi -sivuilla)

Lisätietoja

Liisa Garcia