Suojelualueet

Luonnonsuojelulailla suojellut kohteet

Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteena on ylläpitää eläin- ja kasvilajistoa sekä turvata uhanalaisten lajien säilyminen. Luonnonsuojelualueiden lisäksi luonnonsuojelulailla voidaan suojella luontotyyppejä kuten jalopuumetsiköitä, pähkinäpensaslehtoja ja tervaleppäkorpia. Luontotyyppikohteet ovat usein pienialaisia. Osa uhanalaisista lajeista on määritelty luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltaviksi lajeiksi.

Monimuotoista ja arvokasta luontoa on myös suojelualueiden ulkopuolella. Luonnonsuojelualueiden lisäksi muita, yleensä paikallisesti arvokkaita luontokohteita, voidaan turvata esimerkiksi kaavoituksen keinoin. Rakennetussa ympäristössä on myös mahdollista toteuttaa uusia elinympäristöjä esimerkiksi niittyjen, paahdeympäristöjen ja kosteikkojen lajistolle, jolloin luonnon monimuotoisuutta voidaan jopa lisätä. 

Natura 2000-verkosto

Euroopan Unionin Natura 2000 -verkoston tarkoitus on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta Euroopan Unionin alueella. Natura-verkoston avulla turvataan luontodirektiivissä mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiivissä tarkoitettujen linnustonsuojelualueiden säilyminen. Ympäristökeskuksen toiminta-alueella on yhteensä 20 Natura-aluetta. Osa Natura-alueista sijoittuu usean kunnan alueelle.

Tarkemmat kuntakohtaiset tiedot suojelualueista löytyvät alla olevien linkkien kautta:

Järvenpää 
Kerava   
Nurmijärvi
Mäntsälä 
Tuusula

 

Kartta: luonnonsuojelualueet ja Natura 2000-alueet (lähde: Suomen ympäristökeskus). Karttaa voi zoomata ja valita siinä näkyviä tasoja ja taustakarttoja. Kohteita klikkaamalla avautuu lisätietoja.