Haukkavuori

Keravanjoen varteen Keravan pohjoisosaan sijoittuva Haukkavuori on Keravan edustavin luontokohde. Se on toinen Keravan kahdesta luonnonsuojelualueesta. Pinta-alaltaan 18 hehtarin kokoinen suojelualue koostuu valtaosaltaan erityyppisistä lehdoista. Jokivarressa esiintyy kosteita lehtoja, jotka vaihettuvat rinteille mentäessä tuoreisiin, käenkaali-oravanmarjatyypin ja sinivuokko-käenkaalityypin lehtoihin. Lehtojen lisäksi kohde koostuu vanhan metsän alueesta sekä karusta Haukkavuoren lakialueesta,  joka kohoaa noin 35 metriä Keravanjoen pintaa ylemmäksi. Kohteella risteilee parin kilometrin mittainen luontopolku. 

Kohteella esiintyy Keravalle harvinaisia kasvilajeja, kuten pähkinäpensas, metsälehmus, lehto-orvokki, lehtopalsami, lehtoimikkä, mustakonnanmarja ja mäkilehtoluste. Harvinaisista käävistä alueelta on löydetty ainakin pihkakääpä. Alueella lähivuosina kaatuneiden puiden seurauksena alueen lahopuusto lisääntyy ja kääpälajisto runsastuu ja monipuolistuu.

Haukkavuorella on edustava lintu-, lepakko- ja perhoslajisto. Alueella on todettu muun muassa useita sirittäjän ja idänuunilinnun reviirejä. Lintudirektiivin lajeista on tehty havaintoja mm. käestä, pohjantikasta ja pikkusieposta, harmaapäätikasta ja varpushaukasta. Lehdossa voi kuulla myös iloisesti laulavan peukaloisen ja mustapääkertun liverrystä.

Haukkavuoren ranta-alue on myös tärkeä lepakoiden saalistamisalue. Alueella on tavattu vesisiippoja, pohjanlepakoita sekä viiksi/isoviiksisiippoja. Kohteella on useita kolohaapoja, jotka saattavat olla lepakoiden käytössä. Haukkavuoren pääjyrkänteeltä ja sen itäpuolelta on tavattu yhteensä 433 suurperhoslajia, joista kahdeksan on ollut Keravalle uusia lajeja. Haukkavuoren rantalehdot sopivat hyvin myös liito-oravan elinalueeksi. Ensimmäiset havainnot liito-oravasta tehtiin alueella kevättalvella 2018.  

Haukkavuoren luontopolulla on alueen luonnosta kertovia opastauluja ja kulkua ohjaavia opasteita. Keravanjoen varteen Keravankosken lähettyville on rakennettu maisemalava. Nuotiopaikka on Kaskelantieltä Haukkavuorelle johtavan polun varrella luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Polttopuut ja sytykkeet pitää kävijän tuoda itse.

Haukkavuoren saavuttaa parhaiten Kaskelantieltä. Kaskelantien varrella on paikoitusalue ja opastetaulu. Paikoitusalueelta lähtee peltojen läpi Haukkavuorelle kulkeva luontopolku.