Ullamäki ja pirunpelto

Ullamäki on Mäntsälän, Tuusulan ja Hyvinkään rajalla sijaitseva jääkaudella muodostunut drumliini, eli moreenikohouma. Korkeutta Ullamäellä on noin 40 metriä ja pinta-alaa reilu 100 hehtaaria. Se rajautuu pohjoisessa peltoihin ja idässä Pietarinojansuohon ja Suurisuohon.

Drumliinit muodostuivat mannerjään kasvaessa ja edetessä luode-kaakko-suunnassa, ja ne ovat jäätikön etenemissuunnan mukaisia. Ullamäki on muodostunut kallioseinämän luoteiselle puolelle, minkä vuoksi sitä kutsutaan vastasivun drumliiniksi. Muodostuman itäreunalla on ryhmä reunamoreenivalleja, jotka ovat syntyneet jäätikön reunassa sulamisvaiheessa. Ullamäessä on myös rantakerrostumia merkkeinä Itämeren muinaisista vaiheista. Mäki on noussut maanpinnan kohoamisen myötä vedenpinnan alta mahdollisesti Baltian jääjärven aikaan, mutta viimeistään Yoldiameren muodostuessa noin 11 600 vuotta sitten. Kivikkoinen muinaisranta, pirunpelto, sijaitsee Ullamäen laella 105-110 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella. Pohjoisrinteessä on laajalti 1-2 metriä paksu hiekkainen rantamuodostuma. Uudenmaan maakuntakaavassa Ullamäki on merkattu arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi.

Mäen laella on metsälain mukaisesti arvokkaaksi elinympäristöksi tulkittava harvapuustoinen kallioalue. Kallioalueella kasvaa kanervaa, puolukkaa, metsälauhaa, kalliosammalia sekä poronjäkäliä. Ullamäen rinteet ovat paikoin jyrkkiä ja niiden kasvillisuus on vaihtelevaa. Alueella on hakkuuaukeita ja metsää on monin paikoin harvennettu, niinpä puusto on laajoilla alueilla melko nuorta. Metsät ovat enimmäkseen kuusivaltaisia, lehtomaisen kankaan sekametsiä ja mäntyvaltaisia tuoreita kankaita. Mäen itäisellä rinteellä sijaitsee säilyttämisen arvoinen lehmuslehto, jossa kasvaa useita kymmeniä metsälehmuksia.