Roskaaminen ja puutarhajätteet

Jätetynnyrit

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu mm. jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja roskaantumisen valvonta. Nykyinen jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012.

Jätelakiin (646/2011) sisältyy roskaamiskielto. Lain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylättyä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä. Lain mukaan ympäristöön ei myöskään saa päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaan vaaraa tai haittaa.

Risujen tai puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille, kuten puistoihin ja metsiin on roskaamista. Puutarhajätteen poltto taajama-alueella on jätehuoltomääräysten mukaan kielletty. Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia ja olkia. Poltosta ei saa kuitenkaan aiheutua haittaa naapureille tai ympäristölle. Ensisijaisesti puutarhajätteiden käsittelyksi suositellaan kompostointia.

Roskaamiskielto koskee kaikkia alueita, sekä yksityisiä että yleisiä. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Tiedossa olevat roskaajat ilmoitetaan poliisille. Myös kiinteistön omistaja voi tehdä asiaa koskevan rikosilmoituksen.

Jätehuoltomääräykset
Sähköinen rikosilmoitus

Lisätietoja

Neuvova ympäristötarkastaja