Vieraslajit

Haitalliset vieraslajit

Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan lajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita. Vieraslajit ovat tietyn alueen alkuperäiseen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet kyseiselle alueelle ihmisen toiminnan seurauksena joko tahallisesti tai tahattomasti. Haitalliset vieraslajit ovat suuri uhka luonnon monimuotoisuudelle maailmanlaajuisesti.

Lupiini      Espanjansiruetana PekkaMalinen 2      Jättipalsami SYKE 2Vieraslajien aiheuttamat haitat

Luontoon levitessään vieraslajit saattavat muuttaa elinympäristöä muille lajeille sopimattomaksi. Ne voivat kilpailla alkuperäisen lajiston kanssa samoista resursseista ja jopa syrjäyttää alkuperäisen lajiston. Vieraslajit voivat myös risteytyä alkuperäisen lajiston kanssa ja levittää tauteja. Osa vieraslajeista, kuten metsiin leviävät tuholaiset, voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia haittoja. Esimerkiksi villikani aiheuttaa jo mittavia torjuntakustannuksia pääkaupunkiseudulla. Vieraslajit saattavat haitata myös alueiden virkistyskäyttöä, kuten rannikkoalueilla hiekkarantoja vallannut kurtturuusu. 

Yleisimpiä ja tunnetuimpia haitallisia vieraslajeja Suomessa ovat luontoon levinneet kasvilajit: komealupiini, jättipalsami ja jättiputki. Tunnettuihin vieraslajeihin kuuluu myös puutarhatuholaisena tunnettu espanjansiruetana.Haitallisten vieraslajien torjunta 

Kukin kunta huolehtii haitallisten vieraslajien torjunnasta omistamillaan alueilla. Keski-Uudenmaan sopijakuntien viherpalveluissa (Tuusula, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Mäntsälä) tehdään torjuntatyötä kuntien omistamilla alueilla jo monin tavoin. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vieraslajityö painottuu viestintään ja neuvontaan.

Kuntalaisten tulee huolehtia vieraslajien torjunnasta omalla tontillaan. Puutarhakasvien leviämisen pihalta ympäröivään luontoon pystyy estämään, kun asiaan kiinnittää säännöllisesti huomiota. Vieraslajit leviävät tehokkaasti puutarhajätteen mukana. Monet haitallisista vierasperäisistä kasvilajeista ovat karanneet puutarhasta juuri kottikärryillä. Jos vieraslajilla ei ole uudella alueella luontaisia vihollisia, se voi lisääntyä lähes rajattomasti.

 

Ilmoita havaintosi haitallisista vieraslajeista

Valtakunnallinen vieraslajiportaali ottaa vastaan kansalaisten havainnot kaikista vieraslajeista. Portaalista löytyy myös kattavasti tietoa Suomessa tavattavista vieraslajeista sekä ohjeet vieraslajien tunnistamiseen ja hävittämiseen. Käytettävyyden helpottamiseksi ympäristökeskus on rakentanut toiminta-alueelleen oman vieraslajien tallennusjärjestelmän, johon voi tallentaa havainnot Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilta.Lainsäädäntö

Laki haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta tuli voimaan 1.1.2016. Lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta annetun EU:n vieraslakiasetuksen soveltamisesta. Lain tarkoituksena on torjua vieraslajeista aiheutuvia vahinkoja alkuperäisille eläin- ja kasvilajeille. 

Lain säätämisen aikoihin tuli voimaan myös EU:n ensimmäinen haitallisten vieraslajien luettelo. Kyseessä olevien lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Luetteloa on täydennetty elokuussa 2017 (12 uutta lajia) sekä kesäkuussa 2019 (17 uutta lajia).

1.6.2019 astui voimaan valtioneuvoston asetus haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Asetuksessa on listattu kansallisesti merkitykselliset haitalliset vieraslajit, joita koskevat samat velvoitteet kuin EU-listan lajeja. Asetukseen on kirjattu myös sellaisia lajeja, jotka eivät esiinny EU:n vieraslajiluettelossa.

Lisätietoja lainsäädännöstä vieraslajiportaalista.Vieraslajistrategia

Maaliskuussa 2012 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä kansallinen vieraslajistrategia, jonka tavoitteena on ehkäistä vieraslajien aiheuttamia haittoja ja riskejä Suomen luonnolle, luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle, elinkeinoille sekä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnille.
Strategiaan liiittyvässä toimenpideohjelmassa esitetään 16 erilaista toimenpidekokonaisuutta vieraslajien aiheuttamien haittojen torjumiseksi.

 Vieraslajistrategia_kansi

 

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriö

VieKas LIFE -hanke