Vähäjärvenkalliot

Vähäjärvenkalliot sijoittuu Mäntsälän koillisosaan Helsinki-Lahti moottoritien ja Kerava-Lahti oikoradan läheisyyteen. Laajuudeltaan 74 hehtaarin hieno metsäkohde on Natura-aluetta, jonka vallitsevana luontodirektiivin luontotyyppinä on boreaalinen luonnonmetsä sekä pieneltä osin luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät. Natura-alueesta pieni osa sijoittuu moottoritien itäpuolelle. Valtaosa alueesta sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Kohde on myös valtion luonnonsuojelualue.

Vähäjärvenkallion laella esiintyy jäkälä-, kanerva- ja puolukkatyypin männikköä, jonka seassa kasvaa haapaa ja koivua. Kallioalueen itä- ja eteläpuolella kasvaa kuusivaltaista varttunutta, paikoin vanhaa ja tyypiltään käenkaali-mustikka -ja käenkaali-oravanmarja metsää. Paikoitellen kuusikossa esiintyy myös vanhoja koivuja ja haapoja. Kohteelta löytyy runsaasti lahopuuta ja myös haavat ovat hyvin järeitä. Kohteen pohjoisosan laajalla kalliomäellä esiintyy lähes koskematonta harvapuustoista männikköä, jolla kasvaa kilpikaarnaisia aihkimäntyjä. Alueelta löytyy myös hienoja kiviröykkiöitä ja kallioiden painanteissa pieniä soistumia. Kohteen pohjoislaidalla on pieni suolampi. Alueen eteläosaan radan läheisyyteen sijoittuu luonnontilainen avosuo.

Moottoritien itäpuolinen noin neljän hehtaarin alue on varttunutta kuusikkoa, jossa esiintyy myös jonkin verran koivua ja haapaa. Tien reunassa on runsaasti kaatunutta puuta. Alueelta löytyy lehtokuvioita, joissa esiintyy mm. sinivuokkoa, kevätlinnunhernettä, tesmaa, lehtokuusamaa, näsiää ja lehtoimikkää.

Vähäjärvenkallioiden alueella on suuri merktiys kololintujen sekä vanhoja metsiä suosivien lintulajien pesimäpaikkana. Alueella on havaittu pesivän yli 50 lintulajia. Useampana vuonna alueella on pesinyt mm. hippiäinen, puukiipijä, töyhtö- ja hömötiainen, tiltaltti, kulorastas ja sirittäjä. Lintudirektiivin lajeista alueen lajistoon kuuluvat mm. metso, pyy, palokärki ja pohjantikka. Linnuston tiheys Vähäjärvenkallioilla on huippuluokkaa. Vähäjärvenkallioiden vanhan kuusimetsän alueella elää myös liito-orava. Alue on myös ilveksen reviiriä.

Luonnonsuojelualueen läpi kulkee Haukankierros-niminen luontopolku. Moottoritieltä kantautuu melua alueelle, mikä saattaa häiritä luontoretkeilijän rauhaa varsinkin alueen eteläosassa.

Kohteen saavuttaa kääntymällä Vanhalta Lahdentieltä Rantalantielle. Heti ojan ylityksen jälkeen tien eteläpuolella on pysäköintialue, johon voi jättää auton. Pysäköintialueen läheisyydestä lähtee puomeilla suljettu metsäautotie etelään. Kävele tietä pitkin, kunnes hieman ennen tien mutkaa lähtee kohteelle johtava metsäpolku. Tieltä on matkaa kohteen pohjoisosaan noin 600 m.

3 tiedostoa