Järvet

Keski-Uudenmaan kuntien alueella on 45 yli hehtaarin kokoista järveä ja 22 yli 10 hehtaarin kokoista järveä. Eniten järviä on Mäntsälässä, jossa on 30 yli hehtaarin kokoista järveä ja 16 yli 10 hehtaarin kokoista järveä. Keravalla puolestaan ei ole yhtään järveä.

Keski-Uudellamaalla järvet ovat pääasiassa pintavesityypiltään runsasravinteisia. Merkittävin järvien tilaan vaikuttava tekijä on vesiin kohdistuva ravinnekuormitus. Tämä aiheuttaa järvien rehevöitymistä, joka ilmenee mm. levähaittoina ja kalakuolemina. Monissa vesistöissä on uimarantoja ja niissä on aktiivista virkistyskäyttöä, kuten kalastusta ja melontaa. Tarkempaa tietoa alueen järvistä löytyy Järviwikistä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus seuraa Nurmijärven ja Mäntsälän järvien tilaa ottamalla niistä vesinäytteitä. Järvien tilan tunteminen on tärkeää. Seurannan avulla saadaan tietoa järvien tilasta, kuten rehevöitymisestä ja happitilanteesta. Seurantatulosten avulla voidaan selvittää esimerkiksi, onko järven tila heikentynyt tai ovatko vesiensuojelutoimenpiteet parantaneet sitä. Näin voidaan paremmin mahdollistaa järvien tilan ja virkistyskäytön säilyminen sekä ennakoida vesienhoidon toimenpiteiden tarpeita.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus koordinoi vuoden 2019 alusta lähtien Tuusulanjärven kunnostushanketta.


Järviwiki
       Järvenpään järvi
       Mäntsälän järvet
       Nurmijärven järvet
       Tuusulan järvet

Mäntsälän järviraportti 2020
Mäntsälän järvien veden laatu 2018-2019

Nurmijärven järvien veden laatu 2020-2021
Nurmijärven järvien veden laatu 2018-2019
Mäntsälän Kilpijärven valuma-alueselvitys (Alastalo J. 2020)
Rusutjärven valuma-alueen vesiensuojelun yleissuunnittelu (Siekkinen J. 2021)

Lisätietoja

Liisa Garcia
Jaana Hietala (Tuusulanjärvi-hanke)

Itä-Herunen