Puun pienpoltto

Kiinteistökohtaisissa tulipesissä tapahtuvassa puun pienpoltossa aiheutuu päästöjä ilmaan, kuten pienhiukkasia, häkää, hiilivetyjä ja muita terveydelle haitallisia yhdisteitä. Toistaiseksi Suomessa ei ole säädetty päästörajoja pienkattiloille tai tulisijoille eikä niille ole tyyppihyväksyntää. Tulisijojen muodostamiin päästöihin voidaan vaikuttaa tulisijan rakenteella, polttoaineen laadulla sekä polttotavalla.

Kiinteistökohtaisissa lämmitysjärjestelmissä ja muissa tulipesissä saa polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puuta. Paine- ja pintakäsitellyn puutavaran, ratapölkkyjen, kostean tai tuoreen puuaineksen poltto on kielletty.

Rakennusten savukaasupäästöjen korkeus on sijoitettava siten, ettei savukaasujen leviäminen ympäristöön normaaleissa sää- ja käyttöolosuhteissa aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa tai muuta haittaa naapurikiinteistölle tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumista.

Puun poltosta on säädetty tarkemmin:

Keravan ympäristönsuojelumääräykset (14 § lämmityslaitteistot)
Mäntsälän ympäristönsuojelumääräykset (14 § savukaasu- ja muiden ilmapäästöjen sekä niiden haitallisten vaikutusten vähentäminen)
Nurmijärven ympäristönsuojelymääräykset (14 § lämmityslaitteistot)


Käytä tulisijaasi oikein -kampanja

Uudellamaalla toteutettiin lämmityskaudella 2013-2014 Käytä tulisijaasi oikein -kampanja. Kampanjassa nuohoojat jakoivat Opas puunpolttoon -esitettä kaikkiin alueen nuohottaviin kiinteistöihin. Kampanjan tavoitteena oli neuvoa, miten vanhaakin tulisijaa voi käyttää taloudellisesti ja taitavasti, jotta päästöt vähenisivät ja naapurisopu säilyisi.

Taitamaton puun poltto tai roskien poltto tuottaa haitallisia päästöjä lähiympäristöön sekä oman perheen että naapurien hengitettäväksi. Puun poltossa syntyy pienhiukkasia, häkää ja hiilivetyjä, jotka ovat terveydelle haitallisia. Palamista pystyy parantamaan pieillä asioilla, kuten täyttämällä tulipesä korkeintaan puolilleen ja polttamalla vain kuivaa puuta.

Kampanja toteutettiin yhteistyössä alueen kuntien, pelastuslaitoksen, Nuohousalan keskusliiton ja HSY:n kanssa. Uudenmaan lisäksi kampanja toteutettiin samanaikaisesti myös Savossa ja Etelä-Karjalassa.

Opas puun pienpolttoon (Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2013)


Lisätietoja 

Hengitysliiton verkkosivut