Kuhakoski

Nurmijärven Kuhakoski sijoittuu Lopentien ja Valkjärventien yhtymäkohdan eteläpuolelle. Kohde on mielenkiintoinen nähtävyys mm. kosken ja kulttuuriperäisen kasvillisuuden vuoksi. Kohteeseen liittyy kuivia kallioketoja ja reheviä rantalehtoja.

Kuhakoski virtaa vapaana vanhassa louhitussa uomassa, joka päättyy pieneen portaittaiseen pudotukseen. Kuhakoski on ollut aiemmin Nurmijärven tärkeimpiä myllykoskia. Myllyjen historia ulottuu 1500-luvulle saakka. Koskea on perattu 1922-1936-luvuilla, jolloin myös vanhat myllypadot purettiin. Uoman suulla on vielä havaittavissa vanhoja pato- ja vesikoururakennelmia sekä vesimyllyjen perustuksia. Uoman yli johtaa hieno holvattu kevyen liikenteen reittinä toimiva maantiesilta, josta on hienot näkymät alas jokilaaksoon.

Kosken pohjoisosassa ja etenkin sen itäpuolella esiintyy kuivaa kallioketokasvillisuutta. Kalliolla kasvaa mm. kissankelloa, ketoneilikkaa, keltamataraa, vaha- ja keltamaksaruohoa, ruotsinpitkäpalkoa, tummaraunioista, pikkukäenrieskaa, lituruohoa sekä ketohopea- ja pulskahopeahanhikkia. Tien puoleisella niityllä kasvaa mm. peurankelloa, mäkikuismaa sekä ahde- ja nurmikaunokkia.

Kosken itäpuolisella kalliorinteellä kasvaa hienoja kynäjalavia, jotka ovat merkki pitkäaikaisesta kulttuurivaikutuksesta. Muita tähän viittaavia lajeja ovat alueelta löytyvät juhannusruusu, mustaherukka, kriikuna, karviaiset, punaherukat, humalat ja ruusukemainen mehiparta.

Kallion eteläpuolelta löytyy kallionaluslehtoa, jossa esiintyy useita kymmeniä kookkaita metsälehmuksia. Itäpuolen kallionalus on kuivahkoa törmälehtoa, jossa kasvaa mm. kalliokielo, taikinamarja, lehtokuusama ja tuomi. Jyrkimmän koskikohdan alta löytyy muutama järeä ja raihnainen kujasalava.

Kosken alla joen molemmin puolin esiintyy kosteaa lehtoa. Lehdossa voi kuulla mm. satakielen ja punarinnan laulua. Rannalla kasvaa hienoja kookkaita tervaleppiä. Harvinaisemmista lajeista kohteella on tavattu lehtopalsamia, keltavuokkoa ja lehtotesmaa. Löytyy lehdosta taponlehteäkin, joka tosin on mitä ilmeisimmin viljelykarkulainen. Jokiuoman rannoilta voi havaita myös harvinaista varstasaraa. Lajin tunnistaa kauniista ja kookkaista toispuoleisesti riippuvista emitähkistä.

Kuhakosken yläpuolisella kallioon louhitulla kanavalla on tehty havaintoja vesisiipoista. Lepakoiden on nähty jopa roikkuvan keskellä päivää kanavan kalliopinnalla.

Kohteen saavuttaa kääntymällä Lopentieltä Valkjärventielle. Käänny ensimmäisestä risteyksestä Sahamäentielle, jonka laidalla on paikoitusalue. Kuhakoski on heti tien toisella puolella. 

5 tiedostoa
Uusin 13.6.2022
3 tiedostoa
Uusin 13.6.2022