Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Lain tarkoittamia toimenpiteitä tai tapahtumia voivat olla esim. rakentaminen (murskaus, louhinta, paalutus) tai yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää (ulkoilmakonsertit).

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa. Toimintaa ei saa aloittaa tai toimenpiteeseen ryhtyä ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta, ellei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ole määrätty tätä lyhemmästä ajasta. Ilmoitukseen on liitettävä kartta melun ja tärinän leviämisestä. Lisäksi hakemuksessa on aina esitettävä niiden naapurien osoitteet, joille hakemuksesta on tarkoitus tiedottaa. Aiheuttamispaikka on yksilöitävä tarkasti. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta.

Mikäli hanke toteutetaan usean kunnan alueella, meluilmoitus tehdään Uudenmaan ELY -keskukselle. Epäselvissä tapauksissa on hyvä ottaa yhteyttä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen riittävän ajoissa ennen melua aiheuttavan toiminnan tai toimenpiteen aloittamista.

Ilmoituksen johdosta viranomainen tekee päätöksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Melu- ja tärinäilmoituksen voi tehdä sähköisesti Lupapisteessä.

Melu- ja tärinäilmoituslomake