Puhdistamonta jätevettä Keravanjokeen putkirikon vuoksi

27.06.2013


Vuotokohta korjattu ja jätevesiviemäri toimii nyt normaalisti

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sai keskiviikkona aamupäivällä ilmoituksen, jonka mukaan jätevettä virtasi Alatalontien tienvarsiojassa Tuusulassa kohti Keravanjokea. Tuusulan vesihuoltolaitos paikallisti vuotokohdan nopeasti, ja korjaustoimet käynnistettiin heti. Kellokosken siirtoviemäri oli rikkoutunut Pohjoisväylän tuntumassa Kellokosken eteläpuolella. Vuotokohta saatiin paikattua keskiviikkopäivän aikana eikä Keravanjokeen enää pääse puhdistamattomia jätevesiä.

Talousvesikaivojen, vedenottamon ja Keravanjoen vedenlaatua valvontaan

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ottaa näytteitä alueen talousvesikaivoista ja Kaunisnummen vedenottamolta hyvän talousvedenlaadun varmistamiseksi. Alueen oman kaivon varassa oleville talouksille on jaettu ohjeet kaivoveden käytöstä.

Vuodolla on ollut vaikutusta Keravanjoen veden laatuun mm. kohonneina bakteeripitoisuuksina. Vaikutukset näkyvät vielä jonkin aikaa Kellokosken alapuolisella jokiosuudella ainakin Haarajoelle asti. Vedenlaatuun liittyvät tekijät tulee ottaa huomioon jokiveden käytössä ja jokialueen virkistyskäytössä. Jokiveden laatua tullaan tarkkailemaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen toimesta.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Vahinkoalueen kunnostustöitä jatketaan vielä lähipäivien aikana. Selvitykset tarpeellisista jatkotoimenpiteistä ovat vielä kesken. Jatkotoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta selvitetään yhteistyössä viranomaisten ja vesihuoltolaitoksen sekä asianosaisten kesken.

Lisätietoja:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius puh. 040 314 4732
valvontainsinööri Ari Markkanen puh. 040 314 4738 (28.6. saakka)
vs. valvontainsinööri Susanne Nieminen puh. 040 314 4721

Tuusulan kunnan vesihuoltolaitos
vesihuoltoinsinööri Jarno Köykkä puh. 040 314 3579

Takaisin