Asukkailta tarvitaan tietoja Jäniksenlinnan, Kaikulan ja Palaneenmäen pohjavesialueilla

08.08.2013

Tuusulassa päivitetään Jäniksenlinnan ja Kaikulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja laaditaan suojelusuunnitelma Palaneenmäen pohjavesialueelle. Kaikki kolme aluetta ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ns. I-luokan pohjavesialueita. Viimeistään tällä viikolla pohjavesialueiden asukkaat ja kesämökkiläiset saavat kyselyn, jolla selvitetään riskejä alueiden pohjavedelle. On tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. 

Jäniksenlinnan ja Kaikulan pohjavesialueilla on Tuusulan seudun vesilaitoksen pohjavedenottamot. Jäniksenlinnassa on lisäksi vesilaitoksen tekopohjavesilaitos, jossa Päijänteen vettä imeytetään luonnollisen pohjaveden antoisuuden lisäämiseksi. Jäniksenlinnan vedenottamo on Tuusulan seudun vesilaitoksen tärkein vedenottamo. 

Vesilaitoksen vedenottamoiden lisäksi kyseisillä pohjavesialueilla on runsaasti myös kiinteistöjen omia talousvesikaivoja, jotka nekin tarvitsevat suojelua. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman tarkoituksena on turvata puhtaan juoma- ja talousveden saanti niin nykyisillä kuin mahdollisilla tulevilla vedenottamoilla.

Suojelusuunnitelmassa selvitetään pohjavesialueiden hydrogeologiset ominaisuudet sekä kartoitetaan kaikki riskiä aiheuttavat toiminnot ja laaditaan toimenpidesuositukset alueiden maankäytölle ja toimintojen sijoittumiselle. Asuinkiinteistöjen mahdollisten riskien lisäksi työn aikana selvitetään myös yritystoiminnan riskit pohjavesialueilla.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lähettänyt kyselyn alueen kiinteistöjen omistajille viime viikolla. Kiinteistöiltä tarvitaan tietoja muun muassa pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä ja niiden rakenteista, kiinteistökohtaisesta jätevedenkäsittelystä sekä maalämpöjärjestelmistä. Kyselyn saaneet voivat hakea lomakkeen myös ympäristökeskuksen verkkosivuilta kohdasta Lupa- ja ilmoituslomakkeet > Kiinteistökysely 2013.

Jäniksenlinnan, Kaikulan ja Palaneenmäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistuu vuoden 2013 aikana. Suojelusuunnitelman tekevät yhteistyössä Tuusulan kunta, Tuusulan seudun vesilaitos ky, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Uu-denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Suunnitelman tekijät toivovat, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn.

Lisätietoja antavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa
• suunnittelija Eila Lybeck, puh. 040 3144 713, etunimi.sukunimi@tuusula.fi
• ympäristösuunnittelija Anu Tyni, puh. 040 3144 728, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin