Tuusulassa tutkitaan Lahelan ja Mätäkiven pohjavesialueiden geologista rakennetta

28.09.2015

Tuusulassa käynnistetään Lahelan ja Mätäkiven pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt alkavat syyskuussa 2015 ja jatkuvat marraskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu joulukuussa 2015.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 16 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä käyttämällä olemassa olevia tieuria.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Tuusulan kunnan, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY), Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätiedot:
Olli Sallasmaa, Geologian tutkimuskeskus, puh. 02950 32255
Anja Anttila, Tuusulan kunta, puh. 040 314 3568
Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 02950 21405

Takaisin