Tuusulan Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden riskien selvitys käynnissä

01.04.2019

Tuusulassa päivitetään Hyrylän ja Rusutjärven 1-luokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Hyrylän suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2005 ja Rusutjärven vuonna 1999. Suojelusuunnitelmien päivittäminen aloitetaan kartoittamalla pohjavettä vaarantavat tekijät alueen asuinkiinteistöille ja yrityksille lähetettävällä kyselyllä. Kysely postitetaan huhtikuun alussa. Kyselylomakkeen voi ladata myös ympäristökeskuksen verkkosivuilta osoitteesta www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi alalaidan pohjavesikyselylinkeistä. On tärkeää, että mahdollisimman moni alueen asukas ja yritys vastaa kyselyyn.

Kiinteistöiltä tarvitaan tietoja muun muassa alueella sijaitsevista öljysäiliöistä ja niiden rakenteista sekä maalämpöjärjestelmistä ja jätevedenkäsittelystä. Yrityksille lähetetään oma, tarkennettu kyselynsä mm. kemikaaleista, öljysäiliöistä ja vaarallisista jätteistä. Nämä kaikki voivat muodostaa riskin pohjaveden laadulle.

Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueilla on tärkeä vedenhankinnallinen merkitys. Hyrylän alueella on toiminnassa Keski-Uudenmaan Veden Koskenmäen pohjavedenottamo ja Rusutjärven alueella Rusutjärven tekopohjavesilaitos. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on turvata puhtaan juoma- ja talousveden saanti kunnallisilta vedenottamoilta ja kiinteistöjen talousvesikaivoista.

Pohjavettä vaarantavien tekijöiden kartoituksen lisäksi suojelusuunnitelmassa muun muassa esitetään tarvittavat toimenpiteet pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi sekä laaditaan ohjeet uusien toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueille. Suunnitelma on suositus, ja sillä on viranomaistoimintaa ohjaava vaikutus muun muassa maankäytön suunnittelussa, pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskieltojen valvonnassa sekä lupahakemuksia ratkaistaessa.

Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys valmistuu syksyllä 2019. Päivitystyön tekevät yhteistyössä Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan Vesi, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toimii suunnitelman laatijana.

Lisätietoja antavat ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740 ja ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, puh. 040 314 2253, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin