Valkjärven kunnostushanke käyntiin

14.06.2024

Nurmijärven kunnalle on myönnetty avustusta Valkjärven kunnostukseen vuosille 2024-2025. Kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa Valkjärven ekologista tilaa. Erityisesti pyritään vähentämään järveen kohdistuvaa ulkoista kuormitusta. Lisäksi selvitetään järven sisäistä kuormitusta ja lisätään tietoisuutta Valkjärven tilasta sekä toimenpiteistä, joilla tilaa voisi parantaa.

Valkjärvi sijaitsee Nurmijärven suurimman taajaman Klaukkalan välittömässä läheisyydessä ja sen virkistyskäyttöarvo on erittäin suuri. Järvi on rehevöitynyt vuosikymmenten saatossa ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Järven pohjanläheinen happitilanne on huono etenkin loppukesällä ja järvellä esiintyy sinileväkukintoja. Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa kaikkien vesistöjen osalta vähintään hyvä tila koko EU:n alueella.

Toimenpiteitä etenkin ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi

Valkjärven syvännettä on hapetettu vuodesta 1991 alkaen, mutta pelkkä hapettaminen ei riitä parantamaan järven tilaa. Nurmijärven kunta on käynnistänyt Valkjärveen tulevan ulkoisen kuormituksen vähentämisen Lähtelänojan kunnostushankkeessa 2022-2023. Vuonna 2024 alkavassa hankkeessa kunnostustoimia toteutetaan laajemmin valuma-alueella. Hankkeessa laaditaan koko Valkjärven valuma-alueen kattava yleissuunnitelma, johon kartoitusten perusteella tunnistetaan mahdolliset paikat vesistökunnostusrakenteille: kosteikoille, kaksitasouomille, laskeutusaltaille, uppopuupuhdistamoille ja pohjapadoille. Maanomistajien kiinnostuksen mukaan toteutetaan suunnitelmassa esitettyjä kohteita. ”Otamme mieluusti vastaan maanomistajien omia ehdotuksia vesistökunnostusrakenteista. Kosteikkoja voidaan perustaa luontaisesti märkiin painanteisiin peltovaltaisille alueille, ja umpeenkasvanut pelto-oja voidaan kunnostaa vesistöystävälliseksi kaksitasouomaksi. Suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista vastaa kunnostushanke”, toteaa Ekaterina Ikonen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Valkjärven sisäistä kuormitusta selvitetään sedimenttitutkimuksen avulla sekä kalakannan tilaa koekalastuksella. Nämä molemmat selvitykset käynnistyvät jo kesällä 2024. Järveen laskevien uomien vedenlaadun seurannalla kerätään tietoa kunnostustoimien suunnittelun ja kohdentamisen tueksi sekä seurataan kunnostuksen vaikuttavuutta. Hankkeen puitteissa järjestetään myös erilaisia tilaisuuksia muun muassa viljelijöille.

Järvikunnostus on pitkäkestoinen urakka. Kunnostushankkeen toimilla päästään laajentamaan järven kunnostusta hapetuksesta myös muihin kunnostustoimenpiteisiin ja saadaan aiempaa tarkempaa tietoa siitä, mitä kunnostustoimia järven hyväksi kannattaa tehdä.

Ympäristöministeriöltä avustusta hankkeelle

Valkjärven kunnostushankkeen rahoittajia ovat Nurmijärven kunta ja ympäristöministeriö, jolta on saatu avustusta Valkjärven kunnostus 2024-2025 -hankkeelle noin 45 000 euroa. Hankkeen koordinaattorina toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, joka osallistuu hankkeeseen työpanoksella.

Lisätietoa Valkjärven kunnostushankkeesta antavat ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi, ympäristösuunnittelija Ekaterina Ikonen, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi ja liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh. 040 317 2311, sähköposti etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi.

Valkjärvi

Valkjärvi. Kuva: Liisa Garcia.

Takaisin